e - Pretractament

Aquí se separen els residus en funció de la seva mida, geometria i composició. S'obtenen 16.000 tones a l'any de materials reciclables.
Intervenen en aquesta tasca diferents sistemes automàtics avançats: obrebosses, tròmels, separadors balístics, separadors òptics, separadors magnètics, separadors de Foucault, aspiracions de film, premses, etc., combinats amb la separació manual en punts estratègics del procés.

La matèria orgànica separada s’envia cap als processos biològics, mentre que el rebuig combustible s'utilitza per a la seva conversió en calor i electricitat.

Podeu seguir el recorregut de les fraccions principals en funció de la codificació de color:

    Groc: Sistemes d’alimentació i separació inicial
    Verd: Fracció orgànica o petita (0-70 mm)
    Blau: Fracció envasos o intermitja (70-200 mm)
    Vermell: Fracció rebuig combustible o gran (>200 mm)         
         

               Cabina de triatge
            Nau de pretractament
                  Cintes de procés        
            Separador magnètic
                 Separador òptic