r - Tractament d'aigŁes

En aquesta instal•lació es tracten els efluents líquids o lixiviats generats a les diferents àrees de procés de la planta de RESTA abans del seu abocament a clavegueram.
Consisteix en un primer desbast, seguit d’un complex tractament biològic i d’una doble filtració -ultrafiltració més òsmosi inversa-, acabant el procés en l’evaporació de part del darrer concentrat obtingut.